Loaded

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Met “klant” wordt hierna bedoeld: de afnemer van goederen en diensten van PIVO Design. Met de term “schriftelijk” wordt bedoeld: een vastlegging via internet, e-mail of per brief.

Artikel 2. Toepassing van deze voorwaarden en uitsluiting, toepassing voorwaarden van de klant

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen de klant en PIVO Design. Algemene voorwaarden die door de klant worden gehanteerd, zijn van toepassing uitgesloten.

Artikel 3. Totstandkoming en realisatie van de overeenkomst

 1. De overeenkomt tussen de klant en PIVO Design komt niet reeds tot stand doordat de klant opdracht geeft n.a.v. een aanbod van PIVO Design, maar pas doordat PIVO Design de opdracht van de klant schriftelijk bevestigt (“opdrachtbevestiging”). Aanbiedingen van PIVO Design zijn dan ook niet bindend in die zin, dat zij nog slechts door de klant behoeven te worden aanvaard om een overeenkomst tot stand te brengen.
 2. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan zal PIVO Design de opdrachtgever in de gelegenheid stellen het gemaakte werk te controleren en goed te laten keuren. Op verzoek van PIVO Design dient de opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

Artikel 4. Annulering

 1. Wil de klant de met PIVO Design gesloten overeenkomst annuleren, dan dient hij PIVO Design een schriftelijk bericht van annulering te sturen. De annulering heeft pas effect, nadat het annuleringsbericht door PIVO Design schriftelijk is bevestigd. De kosten die in de tussentijd zijn gemaakt worden wel in rekening gebracht.

Artikel 5. Prijs, betaling

 1. Voor de vraag welke prijs en betalingswijze zijn overeengekomen, is uitsluitend bepalend wat er staat in de opdrachtbevestiging of overeengekomen. Opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven.
 2. Is vooruitbetaling afgesproken, dan wordt de opdracht pas uitgevoerd nadat de klant het volledige bedrag heeft betaald. Niettemin kan PIVO Design kosten die zij maakte voordat betaling werd ontvangen, in rekening brengen in geval van annulering. Is betaling op rekening afgesproken, dat zal klant het factuurbedrag betalen binnen 31 dagen na factuurdatum met een verhoging van 7,50 administratiekosten. PIVO Design kan in dit geval vooruitbetaling of betaling onder rembours vragen indien PIVO Design (naderhand) reden heeft te vrezen dat betaling op rekening niet tijdig zalgeschieden.
 3. Bij overschrijding van de 3de betalingsherinnering is de klant automatisch in gebreke. PIVO Design geeft dan een aanspraak op een incassoburo. De kosten hiervoor bedragen worden doorberekend aan de klant. Ook de daarbij gemoeide rente is voor de klant.

Artikel 6. Beperking van aansprakelijkheid van PIVO Design

 1. PIVO Design kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:
  1. fouten in het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal
  2. misverstanen of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen
  3. fouten van door/namens de opdrachtgever geschakelde derden
  4. gebreken in offertes van leveranciers of overschrijvingen van prijsopgaves van leveranciers
  5. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever
 2. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer of de bedrijfsleiding van de opdrachtnemer -ondergeschikten derhalve uitgezonderd -, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door de opdrachtnemer gemaakte kosten voor inschakeling van derden
 3. Elke aansprakelijkheid vervalt na één jaar vanaf het moment dat de opdracht voltooid is.
 4. De klant houdt rekening met het feit dat kleuren van drukwerkproducten en opmaakbestanden zoals weergegeven in een eigen print-out van de klant of zoals getoond op een beeldscherm bij de klant, in zekere mate zullen afwijken van de kleur van het drukwerk na productie. Een dergelijke afwijking geeft de klant geen aanspraak wegens tekortkoming. Een objectief bepaalde standaardkleur geldt alleen als dat is vastgelegd in de opdrachtbevestiging.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. PIVO Design blijft eigenaar van geleverde diensten en producten totdat de klant alle verplichtingen jegens PIVO Design heeft voldaan die voortvloeien uit de betreffende levering van drukwerk of uit overeenkomstige transacties die partijen met elkaar hebben gedaan en zullen doen. De klant kan de diensten en producten, waarvan de eigendom door PIVO Design wordt voorbehouden, gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf. De klant is niet bevoegd om deze zaken te vervreemden of daarop een recht van zekerheid te vestigen ten behoeve van derden.

Artikel 8. Inbreuk op rechten van derden

 1. De klant staat er jegens PIVO Design voor in dat de opmaak van het drukwerk, zoals bepaald door de klant, geen inbreuk maakt op rechten van derden, in het bijzonder het auteursrecht van derden. De klant vergoedt PIVO Design alle schade en nadeel die PIVO Design lijdt indien en doordat het door PIVO Design geproduceerde drukwerk inbreuk maakt op rechten van derden. De klant vrijwaart PIVO Design tegen aanspraken van derden op dit punt. PIVO Design heeft het recht om kopieën te maken en te behouden van de opmaak, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met de klant.

Artikel 9. Overmacht

 1. Partijen zijn niet aansprakelijk wegens tekortkoming indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt aan de zijde van PIVO Design in ieder geval verstaan: oorlog, onrusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbrekingen van transport-mogelijkheden, storingen in het bedrijf, in- en uitvoor beperkingen of verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale overheidsinstanties. Voor zover dat van toepassing kan zijn, is ook sprake van overmacht aan de zijde van PIVO Design indien de hiervoor bedoelde omstandigheden zich voordoen bij hulppersonen of toeleveranciers van PIVO Design.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van de geschillen tussen PIVO Design en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar PIVO Design gevestigd is.